Reklam
  • Reklam
  • Reklam
Pomakara Kavimlerinden önce Balkanlardaki yerleşik Düzen.
Reklam
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Pomak Örgütlenmesine yorumlar

Pomakara Kavimlerinden önce Balkanlardaki yerleşik Düzen.

14 Ocak 2018 - 21:09 - Güncelleme: 15 Ocak 2018 - 13:19

Pomak Ajans Teorisyenlerinin, Pomak Ajans aktivistlerinin derleyip, araştırıp bularak sizler için hazırladıkları bu yazılar neden önemli?

Nedenmi? Çünkü kulaktan dolma hurafelerle, egemen kültür asimilatörlerinin gözünden uydurup Pomaklar bu sizin tarihiniz diye dayattıkları hiç bir bulguya, bilime, belgeye dayanmayan sadece yalan düzmece tarihlere inanip gerçekmiş gibi anlatılmasından kurtulursunuz. Tam doğru belge, bilgi, bulgu, yazılı tarihler ile size Pomaklar kim diye sorulduğunda net ve doğru cevaplar verirsiniz. Yalanlar düzmece masallar üzerine kurulmuş palavradan ibaret olan Pomaklar Kuman, Kıpçak, Peçenektir, yok efendim Osmanlının at uşağı seyisleridir, yeniçerinin cizmelerini parlatan yardımcı uşaklarıdır onun için yardımcı anlamına gelen  Pomagac demişler gibi aşşagılayıcı, Pomakları yerden yere vuran, küfür eder gibi küçülten, hakaretler edip hor gören uydurma masalların önüne doğruluğu tam ispatlanmış yazılı kayıtlı belgeleri koyar. Yalan söyleyip durmayın iste Pomak tarihi budur. Adi, Pis yalancı asimilatör yalakaları, bi ittir olup gidin diyecek gücü bulursunuz.

Evet Konumuza gelelim.

Pomakara kavimleri Mirvatsi, Drugudati, ve Smolyani gibi ünlü büyük kavimler Karpatlar üzerinden balkanlara gelmeden önce Balkanlarda yerleşik düzende yasayan kavimler yokmuydu? Neden Bazı arkeologlar, tarihçiler Pomakara kavimlerini keltler ile karıştırırlar.

Bu soruların cevabını araştırdım ve sizler için en ince ayrıntısına kadar derlemeye çalıştım.

Avrupa'da ilk medeniyetler Balkanlarda kurulan devlet kavimler "olduğunu  ünlü antik cag tarichcileri Rus bilim adamları Gyndin ve Merpert, aslında, o devletlerin hep orada olduğunu yazdılar.

Evet Balkanlarda keltler vardı. Keltler Ürünlerin koruyucusu sayılan kır ve dağ  tanrılarına taparlar, geleneklerin koruyucusu olan hem kâhin, hem yargıç niteliğindeki din adamlarının (druidler) yönetiminde yaşarlardı. MS 1. yüzyılda Romalılar tarafından kısmen yıkılan Kelt uygarlığı, gene de, Orta Çağ'a kadar yaşaya geldiler.    Balkanlar ve Trakyada Pomakaralardan önce  CucuteniTripolje, Urnfield, Vinöa uygarlıkları gib göçebe kültürler vardı. Konunun daha iyi anlaşılması için birazda detaylara ineyim 

Balkan Yarım­adasında Alt Paleolitik Çağdan (İÖ y. 200 -100 bin) beri insan yaşamaktadır. Son buzullaşmanın (y. İÖ 70 - 40 bin) ilk dönemlerinden kalma, Neandertal insana ait aletler günümüze ulaşmıştır. Yerleşik yaşamın gelişmeye başladığı Neolitik Çağla birlikte, Balkanlar'da ve Rodoplarda daha büyük topluluk­ların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

  Rus bilim adamları Gyndin ve Merpert, ortak  Antik Balkan Çalışmaları ve Balkanlar'da Halkların etnogenetik ilk devlet oluşumlarını ve Avrupa'da ilk medeniyetler Balkanlarda kurulan devlet kavimler "olduğunu yazıp, aslında, o devletlerin hep orada olduğunu yazdı.  Avrupa kültürel gelişiminin tüm temel yönleri kaynağı orada yeşerdi kültürlerin bir dizi aracılığıyla, okuryazarlık ve en eski edebi metinler gene balkanlarda aranmalıdır ... Balkanlar'da antik tarihin en karmaşık etnik-dilsel olayların merkezine dönüştürüldü . Burada da eski nüfus hem de -Hint-Avrupa Avrupa ve Hint-Avrupa. "slav – Baltık , ve Balto slavik etnik kompozisyonu önemli problemlerinden olgunlaşmasıydı. Avrupada ilk yazılı işaretler ile ilgili arkeolojik bulgular ile çalışma sayesinde Marija Gimbutas, Litvanyalı bir, Arkeolog tarafından konmuş çok uzak reddedilemez argümanlara dayanır. Based on this research, Harold Harmann has written the most comprehensive documentary history to date concerning known systems of writing. Bu araştırmalara dayanarak, Harold Harmann yazının bilinen sistemleri ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan en kapsamlı belgesel tarih yazmıştır. He concludes that the land area of the Aegean and middle Balkans, the southern part of the Adriatic, the central area of the Danube River basin and the eastern . Balkans led the progress of civilization. Ege ve orta Balkanlar arazi, Adriyatik güney kesiminde, Tuna Nehri Havzası ve Doğu Balkan ilçe merkezi alanı da 7.000 ve 6.000 arasındaki bir zamanda, uygarlığın yüksek derecede geliştirilmiş bu bölgeye ait olduğu sonucuna varmıştır M.Ö., yedinci binyılın ortasında merkezi Balkanların kültür kompleksi Avrupa uygarlığının ilerlemesini sağladı.

      Balkanlardaki ilk Neolitik yerle­şimler MÖ. 6000 dolayında Meriç Vadisinde ortaya çıktı. Burada bulunan Karanovo sitlerinin tek odalı evlerinde zengin bir avadanlığı yansıtan kalıntılar elde edilmiş­tir. Çevredeki topluluklarla ilişkiler sonucu gelişen Boian kültür Boğdan'a kadar yayı­larak, ilk metal işleme örnekleri veren Cucuteni uygarlığını doğurdu. Doğu Balkan kültürünün en ileri aşamasını temsil eden Gumelnita uygarlığı özenle yapılmış iki katlı yapılarla ayırt edilmektedir. İnce sera­mik tabaklar bu uygarlığın gelişkin bir teknoloji uyguladığını göstermektedir. Bu dönemde, metal eşya yapımının ve ticaretin sürekli ilerlediği ve zanaatlarda iş bölümü­nün geliştiği anlaşılmaktadır. Bulgaristan'ın kuzeyindeki kıyı şeridinde yer alan Hamangia kültüründe karma çiftçiliğin dışında denizaltı avcılığı da yapılıyordu. Hamangia mezarlıklarında ilginç figür sanatı örnekleri bulunmuştur.

       Eski Avrupa'nın kentsel kültüre geçişi İÖ 3500 dolayında Rusya bozkırlarından gelen yarı göçebe kavimlerce kesintiye uğratıldı. İÖ 2000'e doğru Hint-Avrupa, dillerinden , Bölgeye göclerle gelen  MİRVATSİLER , DRAGUVİTİLER ve SMOLYANİ kabilelerinin konuştuğu Baltoslav dil grubunda  Pomakarianca , İllyria, Frigya, Mysia ve Daçya dilleriyle Venet lehçeleri, Trakça ve Yunanca konuşan halkların ataları olan ilk topluluklar oluşmaya başladı. Bu kültürlerin ayırt edici özellikleri askeri aristokrasi, kale tipi yerleşimler ile at ve araba kullanımıydı. İÖ 1400 dolayında Orta Tuna Havzası ile Adriyatik kıyılarına inen Urnfield kavimleri, sürekli göç ve istila dalgalarıyla Balkanlar, Rodoplar ve trakya'da karışıklıklara ve Miken uygarlığı ile Hitit İmparatorluğu'nun yıkımına neden oldular. illyrialılar Yugoslavya'nın batısına, Arnavutluk ve Epir'e (Epeiros) yerleştiler. İÖ 750-450 arasında özellikle Bosna'nın kuzeybatısındaki demir cevheri yataklarının işletilmesiyle ticaret gelişti. Bu arada kabilelere dayalı çeşitli devletler ku­ruldu. Bu devletler Yunan etkisine karşın, İÖ 168'de Roma İmparatorluğu'na bağla­nana değin geleneksel yapılarını korudular.

      M.Ö. 2000 yılından 1200'e kadar Akalar, 1100 yılından itibaren Dorlar, yerli halkları ba­tıya (İlliryalılar) ve doğuya (Traklar) doğ­ru iterek yarımadayı geçip güneydeki deniz kesimine yerleştiler. M.Ö. VII ve IV. yy. larda, burada yunan medeniyeti gelişti. Bu sı­rada biraz daha kuzeyde Epir, Makedonya ve Trakya krallıkları kuruluyor, Tuna kıyı­larında İskit göçebeleri dolaşıyordu. IV.yy.ın sonlarından itibaren Tuna boyunca Keltler ya­yıldı. İskender'in ölümünden sonra Tuna'yı aştılar, bütün balkan ülkelerini yağma et­tiler ve orta Yunanistan'da 279-278'de Thermopylai ile Delphoi önündeki başarısızlıkla­rından sonra kuzeye doğru çekilerek Morava (Scordisci) vadisinde veya Trakya'da yer­leştiler.

      BALKANLAR ve RODOPLARDA BULUNAN  HALKAR KÜLTÜRLER  İDOLLER TİPOLOJİK VE KRONOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME.

       Balkanlardaki bir yenitaş evresine Cucuteni kültürü adı verilmiştir; bu kültür, Tripolje kültürüyle birlikte, daha geniş bir bütün oluşturur: CucuteniTripolje uygarlığı (IV binyıl sonu -III. binyıl). Vinöa uygarlığından kaynaklanan Cucuteni uygarlığında, önceleri kazıma ve baskı tekniğiyle süslenen, sonraları sarmal motiflerin kullanıldığı çokrenkli güzel seramikler üretildi. Halklar hızla tarımdan hayvancılığa geçtiler ve ortak konutlar, aile konutlarına dönüştü; bu durum, yeni toplumsal yapıların ortaya çıktığını gösterir.

      Rodoplardan daha kuzeye göc eden baltoslav Kavimlerinin bazıları Pomakarian kültürünün devamı olan  Hamangia kültürünü  benimsediler ve yerleşik düzene geçtiler.  Balkanlar çevresinde M.Ö. 4500 yılına kadar. ( It was absorbed by the expanding Boian culture in its transition towards the Gumelnitsa .)  Bu genişleyen kültür uzun zaman etkili oldu , diger göçebe kültürler tarafından emildiğini Boian yönelik geçiş kültürü Gumelnitsa  ile kültürel bağlarını  koparmadığı bilinir.. Balkanlarda  daha erken Neolitik yerleşme ile baltoslav  soyundan gelenlerin  görünür şekilde etkili olması  komşu kültürlerin aksine, Baltık bölgelerin'den gelen insanlar tarafından bölgeye yerleşim sonucu olduğu öne sürülmektedir.

Derleyen Kaynak : Neşet DOĞAN

 Yaralanilan Kaynaklar :

The Newyork Times , Kayıp kültürler köşe yazısı  -  Pre-Protohistorya Müzesi Tunç cağı kaynak arşivi .- 2001 Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul , ve hamangia balkan kültürü Sergisi. Kaynakları ..

Yararlanılan internet siteleri. http://www.dr-savescu.com/timeline/Cucuteni/cucuteni.html http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/harsova/en/dobro3. http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/harsova/en/dobro3. htm htm http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/harsova/en/dobro1. http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/harsova/en/dobro1. htm htm http://www.prehistory.it/ftp/arta_populara01.htm http://www.prehistory.it/ftp/arta_populara01.htm 

Bu yazı 146445 defa okunmuştur .

Son Yazılar