Reklam
  • Reklam
  • Reklam
OSMANLI da voynuk teşkilatı ile Yardımcı Pomagaç kelimelesinin...
Reklam
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Pomak Örgütlenmesine yorumlar

OSMANLI da voynuk teşkilatı ile Yardımcı Pomagaç kelimelesinin alakası varmı ? Voynuk teşkilatı nedir ne zaman ve nerede Kurulmuştur??

10 Ekim 2019 - 18:02 - Güncelleme: 10 Ekim 2019 - 23:54

      
Varan1 : Türk târihinin en açık gerçeklerinden biri çarpıtılıp, Osmanlı dönemindeki Rumeli'nin Evlâd-ı Fâtihan örgütü içine, Pomaklar da sokulmuşlardır! M.Tayyip Gökbilgin'in Rumeli'ye dâir bir kitabından aynen alınan ibâredeki, Yörük ve Tatar adlarına bir de Pomak eklenmiştir! Oysa anılan Örgüt, altı Yörük ve dört Tatar grubundan müteşekkil olup tamâmen de bunlardan ibârettir Pomak demek  altı Yörük ve dört Tatar demektir..  ( Balkanlar.net . web sayfası )..  Hemen gülmeye başlamayın daha var..       Buda çok Komik
    Varan2: Gördükleri hizmetin niteliği bakımından, Voynuklara Pomagaçi dahî denmiştir ki, sözün anlamı Bulgarca'da yardımcı demektir. Bu söz zamanla değişime uğrayıp Pomak şekline dönüşecektir. Aynı söz, Bulgarcada da değişip, Pomatsi'ye dönüşmüştür.
     Varan 3 :  Pomaklar da, Voynuk örgütü içinde Osmanlının at bakıcıları sıfatlarıyla tanınmışlardır.
Pomaklar Voynuk teşkilatı içinde atlardan sorumlu at  seyisidir , yeniçerinin Yardımcısı yani hizmetçisi Uşağıdır..  Pomak demek at seyisi , yardımcı hizmetci ,  uşak demektir..
      Varan 4  : Pomaklar, böylece Türklerle daha yakın ve hattâ içli-dışlı bir hâlde bulunmuşlardır. Hıristiyanlığı bırakıp İslâma girmelerinde, bu yakınlığın rolünü düşünmek hiç de yanlış olmamalıdır. Hıristiyan Pomakların onaltıncı asırda başlayan İslâmlaşma sürecinin, iki yüz yıllık bir dönemde tamamlandığını kabûl etmek mümkündür. İslamlastirilma süreci en kısa sürede olan halktır Pomaklar. Hıristiyanlığı bırakıp İslamiyete  en hızlı dönenler Pomaklardır.. bunun icin Avrupa dillerininin bazılarında Pome  acs ( birleşik okunuşu Pomaks ) Hristiyanlarin verdikleri addır..  Her yere en çabuk dönen dönme demektir Pomak anlamı ??  
    Yeterince Güldük şimdide gerçeklere bakalım... Nedir voynuk teşkilati ile  Yardimci demek olan Pomagac ???
            26 Eylül 1371 Cumâ günü Çirmen’de yapılan muhârebede müttefikler bozguna uğradı. Bu savaşla Balkanlardaki mukâvemet kırılarak, Osmanlılara Makedonya kapıları açıldı. Çirmen Zaferi sonunda ilk Makedonya fütuhâtı başlatılarak, Vezîriâzam Çandarlı Kara Hayreddîn Halil Paşa, Rumeli Beylerbeyi Lala Şâhin Paşa, Gâzi Evrenos ve Deli Balaban Beyler komutasındaki Osmanlı ordusu, İskeçe, Drama, Kavala, Zihne, Serez, Avrethisar-Vardar Yenicesi ve Karaferye mevkilerini fethetti. Osmanlıların Makedonya’yı zaptederek Köstendil’e gelmeleri üzerine, Yukarı Sırbistan Hükümdârı Lazar Grebliyanoviç, Sultan Murâd Han ile anlaşmak istedi. Vergi vermek ve gerektiğinde Osmanlı Devletine asker göndermek şartı ile antlaşma sağlandı. Rumeli ve Anadolu’da fetihler devâm ederken bâzı mâlî, idârî ve askerî ihtiyaçları karşılamak için teşkilât yapılmıştı. Kara Timurtaş Paşanın tavsiyesiyle, tımarlı teşkilât, tâdil ve ihtiyâca göre ıslâh edildi.Yaya, müsellem ve yeniçerilere ilâveten Kara Timurtaş Paşanın tavsiyesiyle kapıkulu askerlerinden olarak maaşlı Süvâri ocağı kurulduğu gibi, seferlerde levâzımın muhâfazası ve süvârilerin hayvanlarına bakmak üzere Voynuk sınıfı teşkil olundu.
     Osmanlı Devletinde, seferdeyken ordunun ve devlet adamlarının atlarına; sulh zamânında ise has ahır ve çayır hizmetlerine bakmakla vazifeli bir sınıf. Gayri müslim ve bilhassa Bulgarlardan olusurdu  bulgarca voynuk teskilatina verilen ad Pomagac ismi idi .
     Pomagac Bulgarcada yardimci anlamina gelir..  Gayri müslim Bulgarlarin teskilat icine alindiktan sonra islam dinine gecmek şartı araniyordu . Voynuk  teşkilâtı Sultan Birinci Murâd Han (1359-1389) zamânında Rumeli beylerbeyi olan Timurtaş Paşa tarafından ilk defâ Bosna’da kuruldu. Mensupları Bulgarlar arasından seçilerek, yaygınlaştırıldı. Hassa, amme veya seferli ve Çayır  Voynukları hâlinde teşkilâtlanırdı. Hassa voynukları,   Istabl-ı âmire (saray ahırı) hizmetlileriydi. Amme voynukları,   seferlerde askerî hizmetlerde bulunurlardı. Muhârebeye gitmek için dâvet edilenlere Sefer Voynukları denirdi. Istabl-ı âmire’ye çayır biçmek ve hayvanları çayırlatmak için gelmeleri emir olunan voynuklara da Çayır Voynukları denilirdi. Hassa Voynuklarının başına Voynuk Beyi, Amme Voynuklarının bulunduğu timar sâhiplerinin başına da Voynuk Seraskeri denirdi. Has Ahır hayvanlarıyla, Istabl-ı âmire çayırlarına bakan voynukların    kayıtlarını tutup, ilk defa yardimci bir askeri teşkilat olarak Osmanlı Askeri kayıtlarında kullanıldı    bunlarla ilgili muâmelelerle Voynuk Kâtibi meşgul olurdu. Mıntıkalardaki birlik kumandanlarına Çeribaşı denirdi. Voynuk  Beyi, Seraskeri ve Çeribaşı Müslümandı. Diğer elimeleri .. küçük âmirlerden Primkür ve Likatör Hıristiyandı. Voynuklar “Gönder” adıyla üçer dörder kişilik müfrezelere ayrılmışlardı. Her gönderden bir tânesi nöbetleşe her sene hizmete girerdi. Voynuklar nöbet hizmetine kendi beygirleriyle gelirlerdi. Hizmete gelen nöbetçi voynukların yoklamaları defterdarlara âitti. Mevcutları binin altındaydı.
  Voynuk Teşkilatı Voynukların kaynağı Rumeli , Balkanlar olup, bilhassa Bulgaristan idi. Açık kadrolara, ölen veya sakatlanan voynuğun oğlu, kardeşi veya akrabâlarından biri tâyin edilirdi. Voynukların oğullarına ve Voynukluğa aday olan akrabâlarına “Zevâit Voynuk” denilirdi. Ölüm ve sakatlanmalar hâlinde Zevâit Voynuklarıyla kadro tamamlanırdı. Zevâitle kadro tamamlanmazsa dışardan Voynuk yazılırdı. Voynuklara hizmeti karşılığı verilen arâziye “Baştına” adı verilirdi. Voynuk, hizmeti karşılığında Baştına’yı (belirli ve sınırlı bir alan) kullanırdı. Bu arâzi için hiçbir tarafa vergi ve rüsum vermezdi. Voynuk belirli arâzisinden başka yer tuttuğu zaman bu arâzinin aşar ve sâir rüsûmunu dirlik sâhibine vermeye mecbur olduğu gibi kendi dirliğini teşkil eden arâziden başkasının istifâdesi hâlinde de bunun vergi ve rüsûmunu kullanandan almak hakkına sâhipti.
  ( Voynuk :  Levâzım ve ulaştırma birliğinin o dönemde kullanılan ismidir. Osmanlı ordusunda levazım birliklerinin toplamına verilen addır Voynuk teşkilatı.. Pomagac Rodop Ağzı Bulgarcada Yardımcı anlamına gelir, Levâzım ve ulaştırma birliklerinin Pomaklarla nasıl bir ilgisi varsa ve nereden ne şekilde bu iliski kurulmuşsa tebrik ederiz . Bu kadar birbiri ile alakasız iki olguyu . 2bin senedir var olan bir slav halkı Pomaklar   , Diğer tarafta 5 yüz sene önce kurulmus .  Bir orduda birliklere verilen bir askeri sınıflandırma bicimi . ) örnek vermek gerekirse .. göcmen bir kus olan Leylek herkes bilir. Palavracılıkta üstüne rakip tanımayan egemen kültür devlet tarihçileri Leylekler hakkındaki käken tarihi için.. Leylekler göçmen kuşlardır ve ilk olarak ataları Kömürlü şimendiferdir ..  ( Kömürle çalışan buharli yük treni , Lokomotifi) .. iste Voynuk teşkilatı ile Pomakların alakasıda bu örnek kadar birbirinden alakasız ve saçmadır.. Birde Pomakları bu kadar Ahmak , Bu kadar salak yerine koyarak bu koskoca yalana inanmasını bekliyorlar..
Voynuk Teşkilâtı 1691’de kaldırıldıysa da, 1693’te tekrar kuruldu. 1878 târihinde ise tamâmen kaldırıldı. Pomagac  ,   bu kelimelerin Pomak ırkı ile hic bir ilgisi alakası yoktur.. Pomaklar Güney slav kökenli cogunlugu müslüman bir balkan halkıdır.. Altta linkini verdiğimiz sitede Pomak tarihini böyle anlatıyor.. http://www.birdunyabilgi.net/pomaklar-kimdirpomaklarin-tarihipomaklar-hakkinda-bilgi.. Pomakların adi hiç bir yerde geçmiyor diyorlar .. doğrudur Voynuk teşkilatında hiç bir yerde geçmez .. nedeni ise Pomakların voynuk teşkilatı ile ve Pomagac kelime anlami ile hiç bir alakasıyoktur,,..
Derleme : Atilla  DOĞAN
Kaynaklar: OSMANLI  DEVLETÜL HUKÛKU KÜLLİYÂTI-I - 
 Osmanische Forschungen Seite 236/ Akten 65-78-985 ( Osmanli Devleti Arastirmalari  /  Alman Leipzig Tarih bilimleri üniversitesi  Arsivi )
Osmanlı Arşiv Belgeleri  -  İslam Araştırmaları Merkezi

Bu yazı 9004 defa okunmuştur .

Son Yazılar