Reklam
  • Reklam
  • Reklam
UYRUK DEĞİŞİKLİĞİ MUAMELESİ
Reklam
Teres Rodopi

Teres Rodopi

Pomak Tarih Araştırmaları

UYRUK DEĞİŞİKLİĞİ MUAMELESİ

01 Ocak 2020 - 01:14 - Güncelleme: 07 Ocak 2020 - 00:04

Yunanistan'la yapılan Atina Antlaşması'nda yer alan vatandaşlık hükümlerine göre, vatandaşlığını belirlememiş kişilerin bağlı bulunduğu devletten izin almadan uyruk değiştirmesine izin verilmemesine dair.

CHANGE OF NATIONALITY

According to the citizenship clauses of the Treaty of Athens signed with Greece, it was needed to disallow the people who hadn’t determined their citizenship from changing their nationality without the consent of the state they were subjected to 4 Haziran / June 1914

Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Umum 213
Hulâsası: Bilâ-me’zûniyet tâbiiyet-i Yunaniyye'ye giren Osmanlılar hakkında


Yunanistan’a terk edilen arazide mukim olup Atina Mukâvelenâmesi’nin dördüncü maddesi mûcebince Yunan tâbiiyetini ihrâz etmiş ve mukâvelenâmenin akdine müsâdif 1/14 Teşrîn-i Sânî [1]913 tarihinden itibaren üç sene zarfında tâbiiyet-i Osmaniyye'yi ihtiyar eylememiş olan ve kezâlik arazi-i metrûke ahali-i asliyesinden olup memâlik-i Osmaniyye haricinde mukim olarak sâlifü'z-zikr mukâvelenâmenin bir numaralı protokolü mündericâtına nazaran altı ay zarfında Yunan tâbiiyetini ihtiyar eden kesândan mâadâ bilâ-me’zûniyet tâbiiyet-i Yunaniyye'yi iktisâb eden veyahud bir Yunan pasaportu elde ederek Yunanlılık iddiasında bulunan Osmanlıların Tâbiiyet Kanunnâmesi’ne tevfîkan ya bu tebdil-i tâbiiyetleri keen-lem-yekün addedilerek kemâkân tebaa-i Osmaniyye'den telakki ve haklarında o yolda muamele edilmesi veyahud tâbiiyet-i Osmaniyye'den iskat ve memâlik-i Osmaniyye haricine ihracı ile muamele-i iskatın bütün netâyicine ma‘rûz tutulup Ecânibin Hakk-ı İstimlâki Kanunu’nun birinci maddesinde istisna olunan eşhâsın emlâk ve arazisine mahsus kanuna tevfîkan memâlik-i Osmaniyye’de istimlâk ve tevârüs hakkından mahrum bırakılmasında hükûmetin hakk-ı hıyârı olmasına göre şıkk-ı sânîye tevfîkan bilâ-me’zûniyet tâbiiyet-i Yunaniyye'yi iktisâb eden veyahud bir Yunan pasaportu elde ederek Yunanlılık iddiasında bulunan Osmanlılar hakkında muamele ifası mukarrer olup muamele-i lâzımeye tevessül olunmak üzere bu kabîl ahvâle mücâseret edecek eşhâsın yedlerinde bulunan Yunan pasaportlarının ahz ve tisyârıyla hüviyetlerinin ve nâmlarına mukayyed emvâl ve emlâkın ber-tafsil iş‘âr olunması ta‘mimen tebliğ kılınır efendim.

9 Receb  332 ve 22 Mayıs 330  Dahiliye Nâzırı Nâmına Müsteşar DH. EUM. MTK, 77/28
T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 128
OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI II. Sayfa . 86

Bu yazı 1148 defa okunmuştur .