Reklam
  • Reklam
  • Reklam
MUHACİRLERİN OSMANLI VATANDAŞLIĞINA GİRMESİ
Reklam
Teres Rodopi

Teres Rodopi

Pomak Tarih Araştırmaları

MUHACİRLERİN OSMANLI VATANDAŞLIĞINA GİRMESİ

01 Ocak 2020 - 01:02 - Güncelleme: 06 Ocak 2020 - 23:31

Rumeli'deki yurtlarını terk edip Osmanlı topraklarına göç edenlerin muhacir sıfatıyla kayıtları yapılarak Osmanlı vatandaşlığına gireceği, bu gibilere tanınan askerlik ve vergi muafiyetinin, devletten yardım istemeksizin arazi satın alıp yerleşen muhacirleri de kapsadığına dair Şura-yı Devlet (Danıştay) kararının tebliğ edildiği.

                   
NATURALIZATION OF THE IMMIGRANTS TO THE OTTOMAN CITIZENSHIP

Announcement of the decision of the Council of State (Şura-yı Devlet) declaring that those who severed ties with their countries and immigrated to the Ottoman lands would be registered as immigrants and acquire Ottoman citizenship and that the military and tax exemptions given to them also included the immigrants who bought land and settled there without demanding any help from the government.


11 Ağustos / August 1914 Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti İskân-ı Aşâyir ve Muhacirîn Müdüriyeti Umum: 428

Taraf-ı hükûmetden arazi verilerek memâlik-i Osmaniyye’de iskân edilen muhacirîne İskân-ı Muhacirîn Nizâmnâmesi’nin yirmi sekizinci maddesinde bahş olunan ma‘fuvviyât-ı askeriye ve maliyenin hükûmetden muâvenet-i iskâniye taleb ve istihsâl etmemiş olan gerek alelâde gerek mülteci muhacirîne şâmil bulunduğu tafsilâtına dair Şûrâ-yı Devlet Mülkiye ve Maârif Dairesi’nden tanzim ve bâ-buyruldu-i sâmî tevdî‘ buyurulan mazbatanın bir sureti leffen tisyâr kılınmış ve keyfiyet ta‘mimen tebliğ edilmiş olmağla oraca da mûcebince muamele buyurulması bâbında.

19 Ramazan 1332 ve 29 Temmuz 1330
Dahiliye Nâzırı Nâmına  Müsteşar
Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti İskân-ı Aşâyir ve Muhacirîn Müdüriyeti
Şûrâ-yı Devlet Mülkiye Dairesi’nin 357 numaralı mazbatası suretidir

Hariciye Nezâreti’nin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 3 Mart [1]330 tarihli ve 10 numaralı tezkiresi Mülkiye ve Maârif Dairesi’nde kırâet olundu. Memleketlerinden maa-aile firaren gelen eşhasdan bazıları hükûmetce sevk ve iskânları ve arazi i‘tâsı misillü muâvenât talebinde bulunmayarak memâlik-i Osmaniyye’de arzu etdikleri mahalde iskân ve tavtîn eylemek üzere maa-aile muhacir sıfatıyla kayıd ve tescilleri istirhâmında bulunmakda ve İskân-ı Muhacirîn Nizâmnâmesi’nin altıncı maddesinin hükmü buna müsaid görülmekde olduğu hâlde Dahiliye Nezâreti’nden vilâyâta yazılan 16 Haziran [1]329 tarihli tahrirât-ı umumiyede hükûme tin irâe edeceği mahalle azîmetle iskân edilmeyen muhacirîn hakkında yalnız tâbiiyet muamelesi icra kılınmak üzere evrakın doğrudan doğruya Hariciye Nezâreti’ne gönderilmesi tasrîh kılınmış olmasına mebnî memleketlerinden firaren gelerek memâlik-i Osmaniyye’ye hicret etdiğinden bahisle tâbiiyet-i Osmaniyye'ye dehâlet edenlerden fi'l-hakika hicret kasdıyla memleketlerin- den her gûne nisbet ve alâkasını kat‘ etdikleri ve mâni-i telsîk ahvâli görünmediği tebeyyün edenlerden arazi ve saire i‘tâsı misillü hükûmetin muâvenetine müracaat etmeyip arzu etdikleri mahalde tavattun etmek isteyenlerin muhacir sıfatıyla kayıd ve kabulünde ve bunlardan evlâd-ı sıgârı bulunanların muhacirîn ailesi misillü ebeveyniyle birlikde kayıd ve tescillerinde tereddüd hâsıl olduğundan bi’l-bahs keyfiyetin Şûrâ-yı Devletce bi’t-tedkik bir karara rabtı lüzumu dermiyân kılınmış ve istifsâr-ı mütâlaayı hâvî sebk eden iş‘âra cevaben Dahiliye Nezâreti’nden alınan 17 Nisan [1]330 tarihli tezkirede dahi hükûmetden muâvenet talebinde bulunmayarak istedikleri yerde tavattun etmek arzusunda bulunan bu kabîl eşhâsın kabul-i muhâceretleriyle muhacirîne mahsus ma‘fuvviyât-ı askeriye ve maliyeden müstefid edilmeleri mûcib-i muhassenât olacağı beyân olunmuşdur. İcâb-ı keyfiyet lede’l-müzâkere İskân-ı Muhacirîn Nizâmnâmesi’nin ikinci maddesince muhacirînin bir kısmı da mülteci olarak tâbiiyet-i Osmaniyye'ye dahil olmak istid‘âsında bulunanlardan hükûmetce muhacirîn sıfatıyla kabulüne karar verilen kimseler olup mezkûr nizâmnâmenin dördüncü maddesi mûcebince böyle mülteci olarak gelip de tâbiiyet-i Osmaniyye'ye kabullerini istid‘â ederek hükûmetce icra edilen tahkikât neticesinde kabûle şâyân görülenler bi’t-tescil tâbiiyet-i Osmaniyye'ye idhal olunacağına ve yine mevzû‘-ı bahs nizâmnâmenin beşinci maddesinde muhacir olarak kabul edilecek olanların kendileriyle beraber zevcelerinin ve evlâd-ı sıgârının dahi tâbiiyet-i Osmaniyye'yi kabul eylediklerine ve bir daha tâbiiyet-i sâbıkalarına rücû‘ etmeyeceklerine dair taahhüd senedi i‘tâ eyleyecekleri gösterilmesine nazaran alelâde muhacirîn gibi mülteci muhacirînin dahi zevcelerinin ve evlâdı-ı sıgârının da şerâit-i muharrere dairesinde tescil ve tâbiiyet-i Osmaniyye'ye idhalleri lâzım geleceğinin ve kabul edilen muhacirîn miyânında hükûmetce gösterilen mahalle gitmeyip de kendi paralarıyla arazi mübayaa ederek diğer mahalle tavattun etmek isteyenlerden is‘âf-ı istid‘âlarında hükûmetce mahzur olmadığı takdirde bir gûne muâvenet-i iskâniye talebinde bulunmayacak- larına dair ayrıca sened ahzından sonra arzu etdikleri mahalle azîmetlerine müsaade olunacağı nizâmnâmenin altıncı maddesinde mastûr olmasıyla taraf-ı hükûmetden arazi verilerek iskân edilen muhacirîne zikr olunan nizâmnâmenin yirmi sekizinci maddesinde bahş olunan ma‘fuvviyât-ı askeriye ve maliyeden hükûmetden muâvenet-i iskâniye taleb ve istihsâl etmemiş olan gerek alelâde gerek mülteci muhacirînin de istifade etmeleri tabiî bulunduğunun Hariciye ve Dahiliye Nezâretlerine tebliği tezekkür kılındı. Ol bâbda.

10 Şaban 332 ve 21 Haziran  330 DH. EUM. MTK, 47/24_1,2
T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 128
OSMANLI BELGELERİNDE BALKAN SAVAŞLARI II. Sayfa . 64 - 302 / 305

Bu yazı 1572 defa okunmuştur .